V oblasti inženýrské geodézie nabízíme

Inženýrská geodézie se zabývá úkoly souvisejícími s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.


Mapování – podklady pro projekt

Mapování je geodetická činnost, při které se provádí zaměření polohopisu a výškopisu určitého území. Polohopis obsahuje významné terénní hrany, stavební objekty, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, stromy a keře, povrchové znaky inženýrských sítí a případně další požadované prvky. Výsledkem mapování je polohopisný a výškopisný plán ve vektorovém formátu a měřítku podle zadání a potřeb zákazníka. Tento plán slouží projektantům, architektům či investorům především k návrhům a projektování staveb, nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí, terénních úprav, rozmístění vegetace apod.

Provádíme zaměření a zpracování podkladů pro různé druhy projektů. Od podkladů pro stavby rodinných a bytových domů až po podklady pro projekty liniových stavby (lesní cesty, silnice, železnice). Data zpracováváme v běžně používaných formátech, případně zákazníkovi upravíme výstup podle jeho potřeb.


Vytyčování staveb

Provádíme vytyčování staveb všech druhů. Od rodinných a bytových domů přes průmyslové a inženýrské objekty (výrobní a skladové haly,..) až po inženýrské sítě a liniové dopravní stavby (cesty, silnice, železnice).

Pracovníci naší společnosti provedou nejen vytyčení bodů, ale i jejich stabilizaci a zajištění dle standardů a potřeb jednotlivých typů staveb. V případě větších nebo dlouhodobých staveb také vytváříme, stabilizujeme a udržujeme bodová pole, z kterých pak provádíme vytyčovací práce. Vždy používáme měřickou techniku a postupy, které zajistí požadovanou přesnost vytyčení.


Dokumentace skutečného provedení stavby

Zpracováváme jednoduché i komplexní dokumentace skutečné provedení staveb a objektů, dle předpisů a metodik jednotlivých správců nebo vlastníků těchto staveb. V případě požadavků zákazníka vytváříme metodiky a návody pro vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby, přesně dle jeho požadavků a potřeb. Kromě staveb zaměřujeme například i interiéry budov, včetně tvorby stavebních výkresů, pro účely rekonstrukcí, stavebních úprav. Dokážeme vyhodnotit různé členité objekty, jakou jsou například historické fasády, klenby mostů, apod.

Zpracováváme jednoduché i komplexní dokumentace skutečného provedení všech druhů staveb a objektů dle předpisů a metodik jednotlivých správců nebo vlastníků těchto staveb. Mimo to provádíme také stavební zaměření budov pro tvorbu stavebních výkresů pro účely rekonstrukcí nebo stavebních úprav.